משרד הבינוי והשיכון

חוברת "תחזוקת מבנים גבוהים בישראל"